+48 509 940 633
biuro@onsensleeping.com

Dostawa i zwroty
100 dni na test
Gwarancja
Raty 0%
biuro@onsensleeping.com
Informacje o produktach +48 509 940 633  Obsługa klienta 512 999 218
0
Koszyk
Regulamin zakupów
Onsen Sleeping

Regulamin zakupów

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

Onsen Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu ulicy Marii Skłodowskiej-Curie 53 o numerze identyfikacji podatkowej NIP: 9562314576 . Adres email:

biuro@onsensleeping.com  Handel wysyłkowy odbywa się za pośrednictwem strony internetowej .
Numer konta bankowego: 81 9511 0000 0052 8521 2000 0010

§1 INFORMACJE PODSTAWOWE

1. Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady składania Zamówień w Sklepie oraz zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu.

2. Minimalne wymagania techniczne niezbędne do korzystania ze Sklepu to:

a. przeglądarka internetowa Chrome w wersji min. 22 z włączoną obsługą ciasteczek i JavaScript

b. przeglądarka internetowa Safari min. 6.0. z włączoną obsługą  ciasteczek i JavaScript

c. rozdzielczość ekranu 1024 x 768 pikseli.

3. Klientowi zakazuje się dostarczania treści niezgodnych z prawem oraz korzystania ze Sklepu

w sposób zakłócający jego funkcjonowanie i uciążliwy dla innych Klientów.

4. Wszystkie produkty prezentowane w Sklepie są wolne od wad fizycznych i prawnych oraz

zgodnie z prawem wprowadzone na polski rynek.

5. Wszelkie nazwy i znaki handlowe umieszczone na stronach internetowych Sklepu są znakami

zastrzeżonymi dla ich właścicieli i zostały użyte wyłącznie w celu identyfikacji.

6. Informacje o towarach prezentowane w Sklepie stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w

rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

7. Do każdego zakupu wystawiany jest paragon lub na żądanie Klienta faktura VAT.

§2 SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ I PROCEDURA ZAWARCIA UMOWY SPRZEDAŻY

1. W celu zawarcia umowy za pośrednictwem strony internetowej ONSEN należy dokonać

wyboru towarów, podejmując kolejne czynności w oparciu o wyświetlane Klientowi

komunikaty i informacje zawarte na stronie oraz wypełnić formularz zamówienia.

2. Wybór zamawianych towarów przez Klienta dokonywany jest przez ich dodanie do Koszyka.

3. W trakcie procedury zamawiania Klient wybiera odpowiednią formę przesyłki i płatności oraz

uzupełnia dane konieczne do zrealizowania zamówienia, w szczególności imienia, nazwiska,

adresu, adresu dostawy.

4. Do zakończenia procedury zamówienia niezbędna jest akceptacja Regulaminu Sklepu przez

Klienta.

5. Procedura składania zamówienia kończy się w chwili naciśnięcia przycisku „Kupuję i płacę”.

6. W trakcie składania zamówienia (do chwili naciśnięcia przycisku „Kupuję i płacę”) Klient ma

możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz zmian w zakresie wyboru towarów.

7. Wysłanie zamówienia przez Klienta stanowi oświadczenie woli zawarcia umowy sprzedaży z
ONSEN sp. z.o.o.

8. Po dokonaniu zamówienia Klient otrzymuje wiadomość e-mail „Potwierdzenie złożonego

zamówienia”.

9. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi w momencie otrzymania przez Klienta wiadomości,

o której mowa w §2 pkt. 8.

10. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie i potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień

umowy następuje poprzez przesłanie Klientowi na adres poczty elektronicznej potwierdzenia

zamówienia.

§3 REALIZACJA ZAMÓWIEŃ 

1. 95% zamówień realizowanych jest w ciągu 2 dni roboczych (chyba, że przy produkcie zawarta jest inna informacja) od momentu:

a. otrzymania przez Klienta wiadomości „Potwierdzenie przyjęcia zamówienia”

b. wpłynięcia należności na rachunek bankowy Onsen podany na stronie internetowej (w przypadku płatności przelewem)

c. zakończenia płatności za pośrednictwem w elektronicznego systemu PayU.

2. Niezmiernie rzadko zdarza się, że realizacja zamówienia trwa dłużej jak 2 dni robocze. W przypadku braku możliwości realizacji zamówienia w podanym terminie, Klientowi

zostanie zaproponowany nowy termin realizacji zamówienia lub możliwość odstąpienia od

umowy.

3. Sklep jest nieczynny w soboty i niedziele, jak również w okresach świątecznych. Sklep jest nieczynny w okresie 24 grudnia – 2 stycznia każdego roku.

§4 DOSTAWA

1. Dostawa towarów ograniczona jest do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej.

2. Dostawa towarów do Klienta odbywa się za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD.

3. Koszty dostawy zostają wskazane Klientowi w trakcie składania zamówienia.

4. Odbierając przesyłkę Klient, będący konsumentem w rozumieniu art. 22¹ Kodeksu Cywilnego,

ma prawo do sprawdzenia czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu mechanicznemu i czy jest

kompletne. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia lub niekompletności przesyłki, można

sporządzić Protokół Szkody w obecności pracownika firmy kurierskiej. Protokół powinien

wówczas być przygotowany w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, podpisanych przez

Klienta oraz pracownika firmy kurierskiej. Sporządzony przy odbiorze przesyłki Protokół

Szkody ułatwia procedurę reklamacji.

5. Odbierając przesyłkę Klient, niebędący konsumentem w rozumieniu art. 22¹ Kodeksu

Cywilnego, zobowiązany jest do sprawdzenia czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu

mechanicznemu i czy jest kompletne. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia lub

niekompletności przesyłki, obligatoryjne jest sporządzenie Protokołu Szkody, spełniającego

warunki opisane w §4 pkt. 4. Sporządzony przy odbiorze przesyłki Protokół Szkody jest

podstawą postępowania reklamacyjnego.

§5  PŁATNOŚCI

1. Wszystkie ceny towarów zostały wyrażone w złotych polskich i zawierają podatek VAT.

2. Informacja o cenie towaru ma charakter wiążący od momentu otrzymania przez Klienta

wiadomości e-mail potwierdzającej złożone zamówienie do momentu zakończenia realizacji

zamówienia.

3. Klient może dokonać płatności za zakupione towary w następujący sposób:

a. gotówką przy dostawie towaru – płatne pracownikowi firmy kurierskiej;

b. przelewem na rachunek bankowy podany na stronie Onsen

c. korzystając z elektronicznego systemu płatności PayU.

§6 PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY PRZEZ KLIENTA

1. Klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 22¹ Kodeksu Cywilnego, przysługuje

prawo do odstąpienia od zawartej z OnsenSleeping umowy terminie 14 dni bez podania

jakiejkolwiek przyczyny.

2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Klient wszedł

w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta

weszła w posiadanie rzeczy.

3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy należy poinformować spółkę ONSEN (ul. Poznańska 168, 87-100 Toruń, o swojej decyzji o odstąpieniu od

umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (np. pismo wysłane pocztą lub pocztą

elektroniczną).

4. Klient może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to

obowiązkowe.

5. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy wystarczy, aby Klient wysłał informację

dotyczącą wykonania przysługującego prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu

do odstąpienia od umowy.

6. W przypadku odstąpienia od zawartej umowy Klientowi zostaje zwrócona kwota, jaką zapłacił za towar

w terminie nie później niż 14 dni od dnia, w którym spółka Onsen otrzymała zwrot towaru. Koszt transportu nie podlega zwrotowi.

7. Zwrot płatności zostaje dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie

zostały użyte przez Klienta w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na

inne rozwiązanie; w każdym przypadku Klient nie ponosi żadnych opłat w związku z tym

zwrotem.

8. Spółka ONSEN może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towaru lub do

czasu dostarczenia dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi

wcześniej.

9. Koszt opakowania i odesłania towaru na adres Sklepu ponosi Klient.

10. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości zwracanego towaru, jeżeli jest ono

wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia jego

charakteru, cech i funkcjonowania.

11. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi w przypadku umów, których

przedmiotem są:

a. towary dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, których po otwarciu

opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów

higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

b. towary wyprodukowane według specyfikacji Klienta lub służące zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

12. Klient zwracając towar do Sklepu zwraca dowód zakupu (paragon).

§7 REKLAMACJE DOTYCZĄCE TOWARÓW

1. Spółka ONSEN jako sprzedawca odpowiada wobec Klientów za wady fizyczne lub prawne

sprzedanych Towarów w ramach rękojmi za wady, na zasadach określonych w Kodeksie

Cywilnym.

2. Reklamacje należy składać w formie pisemnej (na adres Sklepu lub poczty elektronicznej

Sklepu).

3. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać dane Klienta składającego reklamację, dane

kontaktowe, datę zakupu towaru, datę stwierdzenia wady i jej opis oraz wskazanie żądania

Klienta.

4. Spólka ONSEN zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji zawierającej żądanie

Klienta w terminie do 14 dni od jej złożenia.

5. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek wysyłanych za pobraniem.

§8 GWARANCJA JAKOŚCI

1. Spólka ONSEN jako sprzedawca towarów prezentowanych w Sklepie, udziela na nie

własnej gwarancji na zasadach ogólnych, wynikających z przepisów Kodeksu cywilnego.

 

§9 ZMIANY, ULEPSZENIA KONSTRUKCYJNE

Spółka ONSEN zastrzega sobie prawo do wprowadzania ulepszeń, zmian konstrukcyjnych bez konieczności wcześniejszego powiadamiania.

Zmiany wprowadzane są ze względu na zmieniającą się wiedzę medyczną oraz w celu poprawy komfortu użytkowania wyrobów.

§10 REKLAMACJE W ZAKRESIE ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

1. Spółka ONSEN podejmuje działania w celu zapewnienia poprawnego działania Sklepu i

zobowiązuje się usunąć wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.

2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić spółkę ONSEN w formie pisemnej (na

adres Sklepu lub poczty elektronicznej Sklepu) o wszelkich nieprawidłowościach lub

przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu.

3. Spółka ONSEN zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni od jej

złożenia.

§11 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Szczegółowe zasady ochrony danych osobowych przez sklep znajdują się w Polityce Prywatności

§12 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Rozstrzyganie sporów pomiędzy spółką ONSEN, a Klientem będącym konsumentem w

rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu miejscowo

zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego.

2. W razie zaistnienia sporu pomiędzy spółką ONSEN, a Klientem będącym konsumentem w

rozumieniu art. 22¹ Kodeksu Cywilnego, Klient może skorzystać również z pozasądowych,

polubownych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń (m. in. mediacji

przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej lub stałych polubownych sądów

konsumenckich działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej).

3. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów pomiędzy spółka ONSEN, a Klientem niebędącym

konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, jest sąd właściwy ze względu na

siedzibę spółki ONSEN

4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy

Kodeksu Cywilnego, Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Ustawy o prawach

konsumenta i inne właściwe przepisy prawa polskiego.
Nikt nie chce kupować kota w worku. To zrozumiałe, dlatego mamy dla Ciebie świetną propozycję. Co powiesz na to, że materac Osaka Air możesz bez ograniczeń testować przez 100 dni? Bez żadnych zobowiązań ani ukrytych drobnym drukiem obostrzeń. Odbierasz swój materac, testujesz nawet do 100 dni, a gdybyś nie był zadowolony po prostu odsyłasz i otrzymujesz pełny zwrot zapłaconej kwoty! Zobacz jakie to proste:Szczegóły regulaminu promocji 100 DNI NA TEST MATERACA

 

Ci którzy się wyspali, kupili te produkty
Zapraszamy do naszego sklepu

Szanowni Państwo, w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w ramach naszego serwisu stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Jeśli nie wyrażają Państwo zgody, uprzejmie prosimy o dokonanie stosownych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej.

ZAMKNIJ