+48 509 940 633
biuro@onsensleeping.com

Dostawa i zwroty
100 dni na test
Gwarancja
Raty 0%
biuro@onsensleeping.com
Informacje o produktach +48 509 940 633  Obsługa klienta 512 999 218
0
Koszyk
REGULAMIN KONKURSU
Onsen Sleeping

REGULAMIN KONKURSU

HALLOWEEN 2022
§1
Postanowienia ogólne

1. Organizatorem konkursu jest Onsen Sp. z o.o. z siedzibą przy ulicy Poznańskiej 168 w Toruniu (KRS 0000588698, REGON 363084435, NIP 9562314576), zwana dalej Organizatorem.

2. Fundatorem nagrody jest Organizator.

3. Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez spółki prowadzące portal społecznościowy Facebook. Portal społecznościowy Facebook nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek działania związane z organizacją konkursu.

4. Celem konkursu jest wybranie 3 najbardziej kreatywnych, wyróżniających się odpowiedzi spośród nadesłanych zgłoszeń.
 
§2
Warunki uczestnictwa

1. W konkursie mogą wziąć udział wyłącznie osoby fizyczne, które posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, które posiadają aktywny profil w portalu społecznościowym Facebook i są w stanie wskazać miejsce wysyłki nagrody na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Zakazane jest jednak korzystanie przez jedną osobę z więcej niż jednego profilu w portalu społecznościowym Facebook, a w szczególności przez stworzenie fikcyjnego profilu. W przypadku powstania uzasadnionego podejrzenia o korzystaniu przez Uczestnika z fikcyjnego profilu, zgłoszenia takiej osoby zostaną usunięte.

3. Warunkiem udziału w konkursie jest zamieszczenie pojedynczego komentarza z unikalną odpowiedzią na zadanie konkursowe pod wskazanym postem konkursowym na profilu Organizatora.

4. Konkurs będzie przeprowadzony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej od dnia 19 października 2022 roku od godziny 15:00 do dnia 1 listopada 2022 roku do godziny 23:59 za pośrednictwem postu konkursowego na profilu „Onsen Sleeping” w serwisie społecznościowym Facebook, który to profil dostępny jest na stronie: https://www.facebook.com/onsensleeping. Terminy graniczne są wskazane według strefy czasowej obowiązującej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

5. Laureaci konkursu zostaną powiadomieni o wygranej w oznaczeniu pod postem konkursowym, a także za pośrednictwem wiadomości prywatnej przesłanej na profil, z którego opublikowano wpis biorący udział w konkursie. Nastąpi to nie później niż w ciągu 24 godzin od zakończenia Konkursu. 

6. Laureaci zobowiązani są do wskazania danych do wysyłki nagrody w terminie do dnia 12 listopada 2022 roku. Na dane te składają się: imię, nazwisko, adres korespondencyjny, numer telefonu, adres poczty elektronicznej. Dane te będą przetwarzane przez Organizatora zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Nagrody zostaną wysłane kurierem wyłącznie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej maksymalnie w ciągu 7 dni od dnia przekazania przez Organizatorowi wskazanych danych. 

7. W przypadku odmowy podania danych osobowych wskazanych w ust. 6 do dnia 12 listopada 2022 roku do godziny 10:00 lub w przypadku niewyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych, Organizator może zdecydować o przepadku nagrody lub jej przekazaniu innemu uczestnikowi. Przepadek nagrody może nastąpić również w sytuacji, gdy okaże się, że laureat nie spełnia warunków uczestnictwa w konkursie.
 
§3
Zadanie konkursowe

1. Aby wziąć udział w Konkursie należy stworzyć historię z wykorzystaniem słów: wiedźma, poduszka, paluch, durian, chochlik, kości. Historię należy opublikować pod wskazanym postem konkursowym na profilu Organizatora w portalu społecznościowym Facebook.

2. Każdy uczestnik może zgłosić tylko jedną propozycję odpowiedzi. Dodatkowe komentarze pod postem konkursowym nie będą brane pod uwagę.

3. Spośród wszystkich zgłoszeń Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora wybierze 3 najbardziej kreatywne zgłoszenie, które zostanie nagrodzone. Przy wyborze zwycięzcy Komisja Konkursowa kierować się będzie swoim własnym uznaniem, biorąc pod uwagę oryginalność oraz kreatywność przy wykonaniu zadania konkursowego. 

4. Organizator zwraca uwagę na poszanowanie twórczości innych i zachowanie kultury w wypowiedziach. W szczególności unikać należy naruszania prawa autorskiego i praw pokrewnych.

5. Zgłoszenie konkursowe powinno być zgodne z prawem oraz ogólnie przyjętymi normami współżycia społecznego. W szczególności nie może zawierać treści powszechnie uznanych za obraźliwe czy naruszać praw osób trzecich. Zgłoszenia naruszające wskazane normy będą usuwane i dyskwalifikowane z konkursu.

6. Uczestnik z chwilą dodania zgłoszenia konkursowego udziela Organizatorowi nieodpłatnej, przenoszalnej, lecz niewyłącznej licencji do korzystania z przedmiotów praw własności intelektualnej zawartych w danym zgłoszeniu konkursowym niezależnie od otrzymania przez Uczestnika nagrody, a w szczególności z utworów bez ograniczeń terytorialnych, czasowych lub ilościowych, z prawem do udzielania sublicencji, na wszelkich polach eksploatacji. Do nich należą przede wszystkim:

1) utrwalenie i zwielokrotnienie dowolną techniką w tym w szczególności techniką drukarską;

2) wprowadzenie do obrotu;

3) wykorzystanie całości i pojedynczych elementów dla potrzeb stworzenia dowolnych materiałów reklamowych (przykładowo reklamy prasowe, ulotki, plakaty o dowolnych rozmiarach, materiały okolicznościowe) oraz korzystanie z nich w ramach materiałów reklamowych, poprzez ich utrwalanie i zwielokrotnianie technikami opisanymi w punkcie a. powyżej, oraz wprowadzenie do obrotu, rozpowszechnianie, najem, użyczenie, a także publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym;

4) rozpowszechnianie i udostępnianie w sieci Internet poprzez wprowadzenie do pamięci komputera bez względu na ilość nadań, emisji, wytworzonych egzemplarzy.
 
§4
Nagroda

1. Nagroda za pierwsze miejsce to wybrana po konsultacji z doradcą Organizatora poduszka ortopedyczna Yoko Skin+, Asana Skin+ lub Hiro Skin+ oraz opaska na oczy do spania wraz z darmową wysyłką do zwycięzcy.

2. Nagroda za drugie miejsce to wybrana po konsultacji z doradcą Onsen poduszka ortopedyczna Yoko, Asana lub Hiro wraz z darmową wysyłką do zwycięzcy.

3. Nagroda za trzecie miejsce to poduszka klasyczna Skin+ 60x40 wraz z darmową wysyłką do zwycięzcy.

4. Wyłączone jest prawo żądania przez Uczestnika wypłaty równowartości nagrody w gotówce bądź prawo jej zamiany na inną nagrodę.

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane wskazane przez uczestnika, a w szczególności za zmianę danych osobowych uniemożliwiających odszukanie uczestnika i poinformowanie o przyznaniu nagrody.

6. W przypadku wykrycia działań niezgodnych z regulaminem, próby wpływania na wyłonienie zwycięzcy w sposób niedozwolony, szczególnie poprzez zakładanie fikcyjnych profili w portalu społecznościowym Facebook, dany uczestnik może zostać wykluczony z konkursu.
 
§5
Reklamacje 

1. Wszelkie reklamacje oraz uwagi dotyczące zasad, przeprowadzenia lub rozstrzygnięcia konkursu prosimy zgłaszać do Organizatora pocztą elektroniczną.

2. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko uczestnika oraz uzasadnienie reklamacji.

3. Reklamacje rozpatrywane są w terminie 30 dni od daty ich wpłynięcia.
 
§6
Obowiązek informacyjny

1. Informujemy, że administratorem danych osobowych uczestników konkursu jest Onsen Sp. z o.o.

2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu i zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Konkursu, a więc na podstawie art. 6 ust. 1. lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679. Dane zostały zebrane za pośrednictwem portalu społecznościowego Facebook.

3. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji konkursu, w tym wydania nagrody i ogłoszenia informacji o zwycięzcach, a także przechowywane do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub wygaśnięcia obowiązku archiwizacji danych wynikającego z przepisów prawa. 
 
§7
Postanowienia końcowe 

1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa obowiązujące na dzień ogłoszenia konkursu.

2. Spory odnoszące się i wynikające z konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora. 

3. Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania, odwołania lub nierozstrzygnięcia konkursu, jeśli ilość otrzymanych zgłoszeń będzie niewystarczająca, a więc wynosić będzie mniej niż 20.
Ci którzy się wyspali, kupili te produkty
Zapraszamy do naszego sklepu

Szanowni Państwo, w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w ramach naszego serwisu stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Jeśli nie wyrażają Państwo zgody, uprzejmie prosimy o dokonanie stosownych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej.

ZAMKNIJ